ܝܘܼܐܳܒܳܐ ܫܰܬܝܼܩܳܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܝܘܼܐܳܒܳܐ ܫܰܬܝܼܩܳܐ

 

ܝܘܼܐܳܒܳܐ ܫܰܬܝܼܩܳܐ

ܦܺܐܩ̈ܐ ܐܶܢܘܢ... ܘܠܐ ܡܡܰܠܠܝܼܢ ܒ̈ܬܐ ܘܟܐܦ̈ܐ. 

ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܘܼܚܐ...

ܗܿܝ ܕܟܕ ܡܶܫܬܰܒܩܐ ܡܶܬܩܰܫܫܳܐ ܘܢܳܬܪܳܐ.

ܟܳܐܒ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܚܰܫܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܳܫ̈ܠܳܢ ܕܶܡ̈ܥܐ.

ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܘܐܰܟܘܳܬܝ.

ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܠܶܫܳܢܐ ܕܢܰܙܥܶܩ!

ܡܬܝܐܒ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܶܟܪܰܟ ܩܪܶܐ ܩܪܶܐ ܘܒܰܝ ܒܰܝ...

ܒܗܿܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܝܠܢ. 

ܘܐܦܬܘܿܚ ܢܝܼܚܐܝܬ ܠܟܠ ܬܰܪܥܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܩܘܼܫܝܳܐ ܘܰܕܚܘܼܠܝܳܐ.

ܕܠܝܬ ܡܿܢ ܕܢܰܐܪܚܳܟ ܡܼܢ ܡܳܪ̈ܰܘܗܝ.

ܕܥܰܝ̈ܡܐ ܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܠܪܘܼܚܩܳܐ ܘܰܠܢܘܼܟܪܳܝܘܼܬܐ.

ܐܠܐ ܡܬܝܐܒ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܶܟܬܰܒ...

ܘܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܟܬܘܿܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܳܚܫܝܼܢ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܠܫܶܬܩ̈ܐ.

ܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܬܐ ܘܗܿܢܘܢ ܟܐܦ̈ܐ. 

ܒܚܰܠܝܳܐ ܘܡܰܪܝܼܪܳܐ ܕܝܼܠܗܘܢ...

ܟܒܰܪ ܕܝܢ ܬܰܫܥܝܼܬܗܘܢ ܗܳܘܝܐ ܘܪܩܳܐ...

ܐܰܘ ܕܝܢ ܟܬܳܒܳܐ...

ܫܶܡܝ ܕܝܢ ܡܰܨܝܐ ܕܠܐ ܢܶܬܟܬܶܒ.

 

ܟܬܝܼܒ ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܥܰܒܘܕ ܓܰܢ. ܗܡܒܘܪܓ݂. ܐܠܡܢܝܐ.

ܘܡܰܥܒܰܪ ܠܣܘܼܪܝܝܐ: ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ. ܡܪܕܝܢ. ܬܘܪܟܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com