ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ

ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܚܘܼܟܳܡܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܡܬܰܪܣܝܢ ܘܰܡܬܰܩܦܝܢ ܠܡܰܕܥܐ. ܘܰܡܫܰܒܠܝܢ ܠܰܫܒܝܼܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܕܪܘܼܒܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܚܘܼܕܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܡܟܐ ܡܛܠ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܡܢܝܼܚܳܢܝܼܬܐ ܙܕܩ ܕܢܶܗܦܘܟ ܘܢܶܬܢܶܐ ܘܰܢܥܰܦܶܦ ܚܝܠ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܟܣܶܝܼܢ ܒܡ̈ܠܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܠܶܫܳܢ̈ܝܐ.

ܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܰܪܓܝܼܓ ܘܒܰܣܝܼܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ. ܕܠܳܘܝܢ ܓܝܪ ܠܟܠܗܘܢ ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܘ̈ܩܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܐ̱ܚܝܳܢܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܫܟܝܼܚܳܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܚܕ ܠܐܚܪܢܐ ܡܓܰܡܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܐ. ܘܒܠܥܕܝܗܘܢ ܠܐ ܢܳܗܪ̈ܳܢ ܥܰܡܘ̈ܛܳܬܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܬܨܝܼܪܝܢ ܘܡܶܨܛܰܠܡܝܼܢ ܫܘܘ̈ܕܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܐ ܕܝܕܰܥܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܨܺܝܼܪܺܝܢ ܘܡܶܨܛܰܠܡܺܝܼܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܚ̣ܰܟܡܺܝܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܟܡܝܢ܆ ܠܐ ܕܳܢܚܝܼܢ ܝܘܼܬܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܕܳܢܚܝܼܢ܆ ܥܳܪܒ ܡܰܕܥܳܐ ܒܝܢܬ ܥܡܘܼ̈ܛܳܬܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܐ ܢܳܗܰܪ ܗܰܘܢܐ ܘܐܦܠܐ ܪܳܘܰܚ ܒܘܼܝܳܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܳܗܰܪ ܗܰܘܢܐ ܘܠܐ ܪܳܘܰܚ ܒܘܼܝܳܢܐ܆ ܠܐ ܒܳܗܪܝܼܢ ܕܰܘ̈ܩܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ ܝܰܨܪܐ. 

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܡܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܚܟܡܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܘܣܘܼܥܪܳܢܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܩܪܝܢܐ ܕܠܐ ܒܳܕܰܪ ܙܰܪ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܗܢܶܐ ܟܕ ܠܐ ܦܳܬܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ.  

ܓܶܕ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡܼܪܘ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܰܪܒܳܐ ܗܢܐ ܕܡܝܼܪܐ:  

ܐܡܿܪ ܡܠܦܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ (451-521):

«ܣܓܝ ܐܠܨܳܐ ܥܰܠ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܥܰܡ ܩܶܪܝܳܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܶܦܪܰܫ ܠܐ ܦܳܪܫ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦܠܐ ܢܶܩܪܐ.

ܢܶܩܪܶܐ ܡܶܩܪܳܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܝܳܕܥ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܕܰܙܥܘܼܪܝܼܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܠܗ.

ܩܳܠܗܿ ܕܡܶܠܬܐ ܫܳܡ̈ܥܳܢ ܐܢܝܢ ܐܦ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܕܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܕܣܘܼܟܳܠܐ.

ܡܳܕܝܢ ܗܰܘܢܐ ܢܶܨܠܐ ܐܶܕܢ̈ܘܗܝ ܨܝܕ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܕܗܘܼܝܘ ܚܳܙܐ ܘܓܳܠܐ ܫܘܼܦܪܳܐ ܕܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ.»   

ܘܥܳܢܶܐ ܘܰܡܦܰܢܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܼܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (+ 523) «ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܰܡܝܼܢ ܒܩܪܝܳܢܐ ܘܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܐ. ܩܶܪܝܳܢܗ ܩܘܼܛܪܳܓܐ ܗ̱ܘ ܕܰܩܢܘܼܡܗ.»  

ܒܕ ܐܟܡܐ ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ: «ܩܶܪܝܳܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܝܼܠܐܘܕܳܡܐ ܠܰܕܙܳܪܥ ܪܘܼܚܳܐܘܚܳܨܕ ܡܰܫܒܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠܐ. ܫܳܘܐ ܓܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܝܼܡܳܐ ܥܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܦܰܚܝܼܚܬܳܐܘܕܳܡܐ ܠܫܶܒܠܐ ܕܠܐ ܩܰܡܚܳܐܘܠܰܥܡܝܼܪܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐܕܩܳܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܫܳܩܳܐ܆ ܥܡܝܼܪܐ ܟܳܢܫ ܕܐܶܓܳܪ̈ܐܘܦܘܼܠܚܳܢܗ ܗܳܘܐ ܣܪܝܼܩܐܐܦ ܥܰܡܠܗ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܳܢܳܐ.»

 

ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܰܘܠܰܕ ܣܘܼܟܠܐ ܦܪܘܿܫܐ ܐܠܐ ܒܩܶܪܝܳܢܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܕܗܶܕܣܳܐ ܩܰܛܝܼܢܐ. ܘܚܢܢ ܟܠ ܟܪ ܕܚܐܝܢܢ ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܘܐܢ ܒܓܠܘܼܬܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܠܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܢܰܦܫܰܢ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܘܼܬܰܢ ܘܗܰܝܡܳܢܘܼܬܰܢ ܘܗܺܝܝܘܼܬܰܢ ܘܠܶܫܰܢܢ ܘܝܳܪܬܘܼܬܰܢ ܘܐܘܼܡܬܳܢܳܝܘܼܬܰܢ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܘܐܰܡܘ̈ܡܶܐ ܥܝ̈ܩܐ ܕܕܘܼܟܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܦܶܢܝ̈ܬܰܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܦܪܘܿܫܐ ܕܒܘܼ̈ܚܳܢܐ ܝܘܼܠܦ̈ܢܳܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܬܰܪ̈ܒܝܬܳܢܳܝܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ    


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com